Deklaracja dostępności - Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie

Szkoła Podstawowa w Izabelinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Izabelinie.

Data publikacji strony internetowej: 2012-05-17

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-06

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Treści opublikowane przed 23 września 2018 r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie – Anita Fieducik
E-mail: sp@izabelin.edu.pl
Telefon: 22 752 68 60

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Wójt Gminy Izabelin – Dorota Zmarzlak
Adres: ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin
E-mail: sekretariat@izabelin.pl
Telefon: 22 722 89 30

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ulicy 3 Maja 49

Budynek przy ulicy Wojska Polskiego 5

Inne informacje i oświadczenia

Szkoła Podstawowa w Izabelinie pracuje nad dostosowaniem strony internetowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w jak największej mierze oraz likwidacją aktualnych elementów niedostępnych.